Klauzula informacyjna RODO

 • Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 г. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO"), informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trzaskacz Vet Przychodnia Weterynaryjna lek. wet.
   Mateusz Trzaskacz, ul. Piotrkowska 60, 97-3 10 Wola Moszczenicka, NIP: 7712911888.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Świadczenia usług weterynaryjnych w przychodni, wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążowych na Administratorze.
  3. podstawę prawna przetwarzania danych stanowi:
   1. zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1c
    RODO),
   2. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   3. prawnie uzasadniony interes la działalności marketingowej ( art. 6 ust. I lit. f RODO)
  4. odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą by:
   1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: hostingodawca serwera, hostingodawcy poczty elektronicznej, zewnętrzne usługi księgowości oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
   2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sady i inne organy administracji publicznej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu - wyłącznie na zasadach RODO,
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  9. podanie przez Pana/Panią, danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencja niepodania tych danych bedzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie beda profilowane.